Zápis z třídních schůzek

 

1. INFORMACE A SEZNÁMENÍ

 •   představení třídních učitelek,  řád školky, režimem dne na jednotlivých třídách,
 •   třídy s kapacitou 25 dětí, rozdělení podle věku, 2 třídy předškoláků
 •   omlouvání dětí do 8,30 hodin (možno emailem, SMS)
 •   dodržovat příchod do školky – nejpozději do 8, 30 hodin aby si dítě stačilo před činnostmi pohrát
 •   požádání o dodržování pořádku v šatnách, kontrolovat sáčky dětí
 •   VĚCI BY MĚLY MÍT DĚTI PODEPSANÉ – požadavky na oblečení
 •   upozornění na vlastní úrazové pojištění dětí
 •   povinnost docházky předškoláků - zápisy do omluvného listu každého dítěte na třídě Krtečků a Lvíčat, delší nepřítomnost – potvrzení lékaře
 •   vyzvedávání dětí jinými osobami než rodiči - při pravidelném vyzvedávání zplnomocnění písemné
 •   systém uzamykání budovy
 •   upozornění na opouštění školní zahrady  po vyzvednutí dětí
 •   provoz MŠ v 17. 00 hodin – konec, uzamknutí budovy
 •  souhlas se zpracováním osobních údajů v souvislosti s fotografií/videem – podpis rodičů

2. KONCEPCE MŠ

 • seznámení se ŠvP „ S úsměvem a hrou poznáváme svět“ a s třídním programem, týdenní plány pravidelně na nástěnkách tříd
 • zapojení do projektů: „ Celé Česko čte dětem“

                                       „ Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“

 • informace jsou sdělovány na nástěnkách a www stránkách i osobně
 • požádání o případné řešení problémů uvnitř MŠ – s třídní učitelkou nebo s pí. ředitelkou
 • kroužky pro velký zájem pouze  pro „předškoláky“ - tříd Lvíčat a Krtečků
 1. keramika - učitelky MŠ - R. Abelová, A. Abelová, K. Filípková, H. Hlaváčková
 2. angličtina
 3. plavání
 4. kurz bruslení s trenéry na zimním stadionu
 5. hravé lyžování - registrace po zjištění zájmu
 6. hudební kroužek

 

3. PLATBY

Školné:  1 080,- Kč měsíčně

Bezplatné vzdělávání: poskytováno dítěti od počátku školního roku, kdy dosáhne pátého roku věku

Záloha na stravné:  700,- Kč měsíčně

Stravné:   I kat: 3 -6 let     38,-Kč / den při celodenní docházce

                                         30,-Kč / den při polodenní docházce

                II kat: 7-10 let    44,- Kč / den při celodenní docházce

                                         36,-Kč / den při polodenní docházce      

 

 • dávat přednost zdravým výrobkům /svátky, narozeniny/ - info na nástěnce

 

 • další dotazy k platbám řešit pouze s hospodářkou v době od 8. do 13, 00 hodin

 

 

4. RODIČOVSKÝ PŘÍSPĚVEK

 • návrh na 2000,- Kč za dítě na školní rok:
 1. 1000,- za 1. pololetí
 2. 1000,- za 2. pololetí  
 • převodem na účet MŠ s variabilním symbolem dítěte / seznam vyvěšen v šatně/
 • při problému s platbou je možná individuální dohoda s paní ředitelkou, nebo paní hospodářkou
 
 • z příspěvků se platí : doprava na akce, vstupné do divadla v MŠ, celodenní výlet, vánoční dárky, odměny pro děti na soutěže, k narozeninám a MDD,  knihy a dárky pro předškoláky...

5. SPONZORSKÉ DARY

Děkujeme všem, kteří přispěli svými dary.

Vyzvání rodičů k další spolupráci při sponzorování MŠ formou finančních i věcných darů (kancelářský papír, hračky, drobné opravy, šití,výtvarná práce…)

6. RŮZNÉ

 • logopedie Mgr. Evy Höslové
 • vyšetření oční lékařkou na tupozrakost – souhlas s vyšetřením v MŠ
 • vánoční fotografování dětí a na konci školního roku
 • vánoční uzavření MŠ
 • beseda s psycholožkou před zápisem do 1.třídy – podle zájmu rodičů
 • nabídnuto zapůjčení odborné literatury
 • seznámení s plánem divadel a dalších akcí