Zápis z třídních schůzek

PROGRAM TŘÍDNÍCH SCHŮZEK  ze dne 19.9.2018

  

 1. INFORMACE A SEZNÁMENÍ
 • představení třídních učitelek, řádem školky, režimem dne na jednotivých třídách,
 • třídy s kapacitou 25 dětí, rozdělení podle věku, 2 třídy předškoláků
 • omlouvání dětí do 8,30 hodin (možno i emailem, SMS)
 • povinnnost docházky předškoláků - zápisy do omluvného listu každého dítěte na třídě Krtečků a Lvíčat, delší nepřítomnost - potvrzení od lékaře
 • dodržovat příchod do školky - nejpozději do 8:30 hodin, aby si dítě stačilo před činnostmi pohrát
 • požádání o dodržování pořádku v šatnách, kontrolovat sáčky dětí
 • VĚCI BY MĚLY MÍT DĚTI PODEPSANÉ – požadavky na oblečení
 • upozornění na vlastní úrazové pojištění dětí
 • vyzvedávání dětí jinými osobami než rodiči písemně, při pravidelném vyzvedávání zplnomocnění
 • systém uzamykání budovy
 • upozornění o opouštění školní zahrady  po vyzvednutí dětí
 • provoz MŠ v 17:00 hodin - konec uzamknutí budovy
 • souuhlas se zpracováním osobních údajů v souvislosti s fotografií/videem

 

 1. KONCEPCE MŠ
 • seznámení se ŠvP „ S úsměvem a hrou poznáváme svět“a s třídním programem, týdenní plány pravidelně na nástěnkách tříd
 • zapojení do projektů: Celé Česko čte dětem; Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky
 • informace jsou sdělovány na nástěnkách a www stránkách i osobně
 • požádání o případné řešení problémů uvnitř MŠ – s třídní učitelkou nebo s pí. ředitelkou, abychom se vyhnuli nedorozumění a pomluvám
 • kroužky  pro velký zájem pouze pro předškoláky ze tříd Lvíčat, Krtečků:
 1. keramika - učitelky MŠ - R. Abelová, A. Abelová, K. Filípková, H. Průšová
 2. angličtina -  Jazyková škola Rtmik
 3. plavání - 18-20 lekcí Aquapark Barrandov
 4. kurz bruslení na stadionu
 5. hravé lyžování - zjištění zájmu

 

 1. PLATBY

Školné:  1 080,- Kč měsíčně

Bezplatné vzdělávání: poskytováno dítěti od počátku školního roku, kdy dosáhne pátého roku věku

Záloha na stravné:  700,- Kč měsíčně

Stravné:   I kat: 3 -6 let     38,-Kč / den při celodenní docházce

                                         30,-Kč / den při polodenní docházce

                II kat: 7-10 let    44,- Kč / den při celodenní docházce

                                         36,-Kč / den při polodenní docházce        

 

 •  vyúčtování školního roku 2017/18 bylo provedeno a přeplatky rozeslány na účty

 

 • další dotazy k platbám řešit pouze s hospodářkou v době od 8. do 13, 00 hodin

 

 

 1. RODIČOVSKÝ PŘÍSPĚVEK
 • přijat návrh na 2000,- Kč za dítě na školní rok:
 • 1000,-  do 30. 11. 2018, za 1. pololetí
 • 1000,-  do 28. 2. 2019, za 2. pololetí
 •  při problému s platbou je možná individuální dohoda s ředitelkou nebo pí hospodářkou

převodem na účet MŠ s variabilním symbolem dítěte, seznam vyvěšen v šatnách tříd

 • z příspěvků se platí: doprava na akce, vstupné do divadla v MŠ, celodenní výlet, výstavy, vánoční dárky, knihy a dárky pro předškoláky, cukrovinky na soutěže, odměny na MDD, ...

 

 1. SPONZORSKÉ DARY

Děkujeme všem, kteří přispěli svými dary.

Vyzvání rodičů k další spolupráci při sponzorování MŠ formou finančních i věcných darů (kancelářský papír, hračky, drobné opravy, šití,…)

 1. RŮZNÉ
 • logopedie Mgr. Evy Höslové - z vyšetření dětí dne  19.9.2018 informace předány rodičům
 • vyšetření oční lékařkou na tupozrakost – souhlas s vyšetřením v MŠ - bude upřesněn termín
 • beseda s psycholožkou před zápisem do 1.třídy – podle zájmu rodičů
 • vánoční uzavření MŠ
 • dávat přednost zdravým výrobkům /svátky, narozeniny/
 • seznámení se s plánem akcí
 • nabídnuto zapůjčení odborné literatury