Dopis rodičům

02.03.2018 12:11

Zápis do školky

Vážení rodiče,

novela školského zákona zavedla v minulém roce významné legislativní změny
v předškolním vzdělávání. Patří mezi ně zejména povinný poslední rok pro předškoláky, o kterém se bližší informace
dočtete v samostatném článku.

Přihlášky budou ke stažení na
webových stránkách příslušné školky (adresy viz tabulka), lze je také
vyzvednout u ředitelky MŠ nebo v podatelně městského úřadu
. Pro odevzdání přihlášek byl
stanoven do všech tří MŠ jednotný termín: středa 3.5. 2017.

I nadále platí, že bude možné přihlásit dítě do dvou či všech školek zřizovaných městem zároveň. Protože každá školka je samostatným
právním subjektem, je nutné do každé školky odevzdat samostatnou přihlášku. Pořadí,
ve kterém přihlášku odevzdáte, v žádném případě neovlivní šanci dítěte na
přijetí.

Přijímací řízení probíhá podle správního řádu. Zákonný
zástupce se dostaví 3.5. do školky s vyplněnou a podepsanou přihláškou,
evidenčním listem a vyplněnou výzvou k nahlédnutí do spisu (výzvu je nutno
dodat ve dvou vyhotoveních). Zároveň musí zákonný zástupce ředitelce předložit svůj
občanský průkaz a rodný list dítěte.

Pro přijímání dětí platí ve všech třech školkách jednotná kritéria, která jsou kromě IL
zveřejněna i na webové stránce města a školek. Rozhodující kritérium je věk a
místo trvalého pobytu dítěte.

Přijímací řízení je zcela výlučně v pravomoci ředitelky dané školky. Vzhledem
k tomu, že možnost přihlásit dítě do všech mateřských škol zároveň znamená
v praxi administrativní a procesní zátěž přijímacího řízení, apelujeme již
teď na rodiče dětí, které uspějí v přijímacím řízení ve více školkách, aby
po zveřejnění rozhodnutí o přijetí v co nejkratším termínu písemně
informovali ředitelku školky (popř. školek), do které dítě nenastoupí, a umožnili
tak přijetí dalšího dítěte v pořadí.

Zkušenost z minulých let bohužel ukázala, že někteří rodiče ještě v září
neoznámili školce skutečnost, že jejich dítě bude chodit jinam. Blokovali tak místo
jinému dítěti. Kapacita školek bude v rámci přijímacího řízení naplněna do
výše 100%.

Předpokládaný počet volných míst pro školní rok 2018/19 je přibližně 90:

v MŠ Topolská cca 12, v MŠ Barevný ostrov cca 34, v MŠ Karlická cca 44. Čísla
nejsou definitivní, neboť v tuto chvíli ještě není přesně znám počet dětí,
které dostanou odklad a neodejdou do první třídy. Výše měsíčního poplatku na
školní rok 2018/19 bude stanovena podle výsledku hospodaření a oznámena na
webových stránkách školek do konce června 2018.
Zpět