Povinný poslední rok předškolního vzdělávání

02.03.2018 12:28


Povinný poslední rok předškolního vzdělávání

od školního roku 2017/18 je zavedeno povinné předškolní vzdělávání pro děti od 5 let *. Dítě musí být přihlášeno k docházce do mateřské školky (státní či soukromé), která je zapsána v rejstříku škol - ten lze najít na stránkách MŠMT https://rejskol.msmt.cz/. Podobně jako u základního školního vzdělávání může být dítě zapsáno i do tzv. nespádové školky, tj. do
školky mimo své trvalé bydliště či do soukromé školky. V tom případě musí
ředitel/ka příslušné školky informovat vedení jedné ze školek zřizovaných
městem Černošice. Město Černošice určilo jako spádový obvod území celé obce,
což v praxi znamená, že všechny tři městské školky (MŠ Barevný ostrov,
MŠ Karlická, MŠ Topolská) jsou označeny jako spádové a rodiče
předškoláků si mohou i nadále školku vybrat.

 

Individuální
vzdělávání dítěte

Zákonný zástupce dítěte, pro které
je předškolní vzdělávání povinné, může pro dítě v odůvodněných případech
zvolit individuální vzdělávání. Pod pojmem individuální vzdělávání se rozumí
jak domácí vzdělávání, tak návštěva dětského klubu nebo školky, která není
zapsána v rejstříku škol. V tom případě je rodič povinen tuto skutečnost
písemně oznámit ředitelce jedné z mateřských škol zřizovaných městem, a to
nejpozději 3 měsíce před počátkem
školního roku, tj. do konce května. Oznámení musí obsahovat:

- identifikační údaje (jméno a příjmení, rodné číslo a místo trvalého
pobytu dítěte)

-  uvedení období,
ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno

-  důvod
pro individuální vzdělávání dítěte

Poté, co ředitelka školy obdrží oznámení o individuálním vzdělávání, doporučí zákonnému zástupci oblasti z rámcového vzdělávacího programu, ve kterých má být dítě
rozvíjeno
. Příslušná mateřská škola pak ověřuje, jak si dítě osvojuje očekávané výstupy (schopnosti a dovednosti) v doporučených oblastech. Termín
ověřování stanoví MŠ nejpozději v prosinci.

*)  §
34 Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne
pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní
vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak.Zpět