Zápis do 1.třídy

31.01.2018 07:17


Zápis do první třídy pro školní rok 2018/2019


!!!POZOR ZMĚNA TERMÍNU!!!


5. dubna 2018 v čase 14.00 - 19.00 hodin


K zápisu se dostaví děti narozené od 1. 9. 2011
do 31. 8. 2012.

Přijímání žáků do základní školy se řídí zákonem č.
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon) ve znění zákona č. 178/2016 Sb. a probíhá ve
správním řízení v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád,
v platném znění.

Děti, kterým byl pro školní rok 2017/2018 udělen
odklad školní docházky, musí požádat o přijetí znovu (není nutné se
dostavit k zápisu, stačí doručit žádost o přijetí a zápisní list
s aktuálním datem).

 

Doklady k zápisu:

1. Rodný list dítěte

2. Občanský průkaz zákonného zástupce
(nebo pas u cizích státních příslušníků)

3. Žádost o přijetí
k základnímu vzdělání podepsaná oběma zákonnými zástupci

4. Zápisní list pro rodiče

Formuláře lze stáhnout
z webových stránek školy a přinést vyplněné k zápisu nebo vyplnit
přímo na místě.

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku,
který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není
povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do
konce června příslušného roku, může být přijato k plnění povinné školní
docházky již v tomto roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé
a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte
narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní
docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení,
podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující
vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která zákonný
zástupce k žádosti o přijetí přiloží.

 

Odklad povinné školní docházky

Pokud uvažujete o odkladu školní docházky pro své
dítě, je třeba zažádat o vyšetření pedagogickou poradnu v období před
zápisem a k zápisu přinést:  

1. Žádost o odklad
povinné školní docházky

2. Doporučení ze
školského poradenského zařízení

3. Doporučení od lékaře

Žádost o odklad jemožné podat nejpozději v den zápisu, tedy 12. dubna 2018.
Během zápisu do prvních tříd proběhne i zápis:

   

  • do školní družiny

  • do třídy CLIL s intenzivní výukou anglického jazyka

  • do skupiny MIND pro žák nadané v matematice


Zpět