O nás

Naše MŠ je od 1.1 2003 zařazená do sítě škol jako příspěvková organizace.

Mateřská škola je účelové předškolní zařízení, provoz školy byl stanoven po dohodě se zřizovatelem od 7.00 do 17.00 hodin.

Provozní doba tříd:

 • Koťátka     7.00    -   16.30 hod.
 • Sluníčka     7.30    -   16.00 hod.
 • Lvíčata       7.00    -   16.00 hod.
 • Krtečci       7.00    -   17.00 hod.

Děti ze třídy Koťátek a Sluníček se převádí v 16.30 hod. do třídy ke Krtečkům.

Děti ze třídy Lvíčat se převádí ke Krtečkům v 16.00 hod.

 

Příchod dětí do MŠ do 8.30 hod, poté se budova uzamyká.

Pozdější příchody jsou možné pouze po domluvě s paní učitelkou.


Mimo dobu příchodu a odchodu dětí jsou budovy MŠ uzamčeny a poté je v provozu elektrický vrátný. Vrátka zahrady jsou opatřeny mechanickým uzávěrem mimo dosah dětí.

Dítě, které přijde do MŠ s viditelnými příznaky onemocnění, nemůžeme s ohledem na ostatní děti přijmout.


CO SE UČÍME

 • Naše mateřská škola zajišťuje veškerou péči dětem ve věku 3-6 let.
 • Základem je úsilí o všestranný harmonický rozvoj osobnosti dítěte.
 • S dětmi pracujeme podle třídního vzdělávacího programu, který zahrnuje pět oblastí.
 • K seznámení dětí s těmito oblastmi využíváme denní cvičení, tanečky, zpěv, pohybové hry, kreslení, malování, modelování a další výtvarné techniky, četbu, vyprávění, dramatizaci, poslech, samostatný mluvený projev dětí atp.
 • Ústřední činností dětí zůstává samozřejmě hra, která je provází celý den, prolíná všemi činnostmi.

 

Pro třídní plány jsme zvolili 10 tématických bloků:

ZÁŘÍ - HRAJEME SI CELÝ DEN
ŘÍJEN - PODZIM NOSÍ DEŠTĚ
LISTOPAD - ŠIKOVNÉ MÁM RUČIČKY
PROSINEC - PO ROCE JSOU VÁNOCE
LEDEN - NEZSTANEM U KAMEN
ÚNOR - POHÁDKOVÁ ZEMĚ
BŘEZEN - JARO SE NÁM VRÁTILO
DUBEN - SILNICE BEZ NEHOD
KVĚTEN - JSME SOUČÁSTÍ PLANETY
ČERVEN - TĚŠÍME SE NA PRÁZDNINY

 

Vzdělávací oblasti jsou:

 • Dítě a jeho tělo - oblast biologická

 • Dítě a jeho psychika - oblast psychologická

 • Dítě a ten druhý - oblast interpersonální

 • Dítě a společnost - oblast sociálně-kulturní

 • Dítě a svět - oblast environmentální


Obohacením třídních plánů je organizace nadstandardních a mimoškolních aktivit.

 

CÍLE NAŠÍ ŠKOLKY

 • Vytvářet prostředí vzájemné důvěry a otevřenosti mezi pedagogy, dětmi i rodiči, tak aby byly spokojené a šťastné.
 • Snažit se vychovávat děti s láskou a porozuměním, být dítěti partnerem, ne pouze nositelem informací.
 • Probouzet v dětech zájem a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat a objevovat, ale také ukázat, co všechno už dítě umí.
 • Dovést každé dítě k maximálnímu rozvoji fyzické, psychické a sociální samostatnosti cestou přirozené výchovy.

 

PSYCHOHYGIENA

 •     zajišťujeme dětem pravidelný denní řád
 •     při vhodném počasí provádíme aktivity na zahradě
 •     umožňujeme pobývat dětem v dopoledních hodinách dostatečně dlouhou dobu venku, od jarních měsícíců i v odpoledních hodinách
 •     nenutíme děti při odpoledním odpočinku spát
 •     všichni zaměstnanci respektují indiv. potřeby dětí, snaží se vhodně na ně reagovat a v rámci možností je uspokojovat

 

PSYCHOSOCIÁLNÍ PODMÍNKY

 • vytváříme dětem takové prostředí, aby se cítily bezpečně, spokojeně a šťastně
 • každé dítě má stejná práva, možnosti a povinnosti, nikdo není zvýhodňován či naopak
 • je respektována osobní svoboda a volnost dětí, i když je podřízena určitému řádu
 • při všech činnostech se snažíme o nenásilnou komunikaci, která je dětem příjemná
 • podporujeme důvěru dítěte sama v sebe
 • rozvíjíme v dětech citlivost pro vzájemnou toleranci, ohleduplnost, vzájemnou pomoc


PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MŠ

Do naší mateřské školy jsou přijímány děti ve věku od 3 - 7 let v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb.. Děti do mateřské školy přijímá ředitelka školy a ta také vydává kritéria, podle kterých rozhoduje o zařazení dětí k docházce do předškolního zařízení. Všechna její rozhodnutí podléhají spisovému řádu a jsou řádně evidována. Adaptační doba a způsob adaptace je u každého dítěte zcela individuální a řídí se potřebami dítěte. Vše probíhá v úzké spolupráci rodiny a mateřské školy.

 

SPOLUPRÁCE S PARTNERY:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

 • našim cílem je vytvoření pozitivního, přirozeného a nestresujícího přechodu do ZŠ
 • společně s rodiči se snažíme děti připravit na vstup do ZŠ.
 • poznávání prostředí ZŠ
 • spolupráce s učitelkou 1.třídy ZŠ
 • konzultace při odkladu
 • setkávání s vrstevníky - koncert v ZUŠ

LOGOPEDICKÁ PORADNA

 • cílem je rozvoj obsahové stránky řeči, která je základem myšlení a tedy i důležitou podmínkou k rozvoji osobnosti, ke vzdělání.
 • dbáme na profesionální přístup učitelky, její pedagog. takt při nežádoucí pozornosti dětí při nesprávné výslovnosti
 • konzultace výslovnosti s rodiči
 • depistáž probíhá s logopedkou Mgr. Evou Höslovou, při potřebě předán kontakt na klinické logopedie v okolí

PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA

 • spolupracujeme s PPP v oblasti školní zralosti a v přípravě na vstup do ZŠ

        kontakt: PPP Králův Dvůr - Počaply,

                     Plzeňská 90

                     267 01  Králův Dvůr

 

                     tel. 311 637 119; 731 417 213

                     email: kraluvdvur@pppsk.cz