Vzdělávací program

 

Září - Hrajeme si celý den

Tematický blok pro adaptační období, ve kterém se učíme vzájemně poznávat, učit se jména kamarádů a paní učitelek, začlenit se do kolektivu třídy, poznávat nové prostředí a blízké okolí, učit se pravidla vzájemného soužití, pravidla bezpečnosti, seznamovat se s režimem dne, rozvíjet společenské návyky ve styku s dětmi i dospělými.

Říjen - Podzim nosí deště

Učíme se charakterizovat podzimní období, rozlišovat listnaté a jehličnaté stromy, poznávat plody některých stromů a keřů, seznamovat se s lesní zvěří a ptactvem, učit se správně pojmenovat časová období, vnímat a esteticky ocenit barvy podzimní přírody, vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech s přírodninami.

Listopad - Šikovné mám ručičky

Prověřujeme, zda děti vědí, kde pracují jejich rodiče a co dělají, pozorujeme a odhadujeme vlastnosti materiálů pomocí zrakového vnímání a hmatu, pozorujeme činnost strojů při práci lidí, upevňujeme chápání významu lidské práce, seznamujeme  se základními geometrickými tvary.

Prosinec - Po roce jsou Vánoce

Učíme se charakterizovat roční období, rozlišovat zimní oblečení, rozvíjet fantazii a tvořivost při výtvarné parafrázi přírodních jevů, seznamujeme se s pomocí při krmení lesní zvěře a ptáků v zimě, rozvíjíme mravní a estetické vnímání, cítění a prožívání, připravujeme se na vánoční besídku – společná výzdoba, výroba dárků, nácvik pásma.

Leden - Nezůstaneme u kamen

Učíme se znát vlastnosti půdy, vody, sněhu, ledu, označujeme přírodní jevy – sníh, lavina, seznamujeme se s zimními sporty, s historií sportu, rozvíjíme tělesnou a pohybovou zdatnost, seznamujeme se s měřením, pomocí zraku odhadujeme velikost předmětů, připravujeme se na návštěvu ZŠ a na zápis do 1. třídy.

Únor - Pohádková země

Seznamujeme se s lidovými tradicemi a zvyky, porovnáváme jednání a chování hrdinů z pohádek, seznamujeme se s různými druhy loutek, vedeme děti k pochopení morálního ponaučení z předčítaných bajek, rozvíjíme zájem po budoucím čtení, zájem o hru na hudební nástroje, učíme se kultivovanému chování při návštěvě kulturního zařízení, podporujeme rozvoj řeči a jazyka dětí.

Březen - Jaro se nám vrátilo

Učíme se samostatně hovořit o jaru a změnách v přírodě, o užitku hospodářských zvířat, přesvědčujeme se o růstu rostlin jednoduchými pokusy, vnímáme rozmanitost živé a neživé přírody, seznamujeme se světem rostlin a zvířat, učíme se zdravým životním návykům.

Duben -  Silnice bez nehod

Pozorujeme probouzející se přírodu, všímáme si nového života, poznáváme jarní zvyky a tradice, učíme se poznat, pojmenovat dopravní prostředky a znát jejich účel, jak se chováme při chůzi v dopravním provozu, poukazujeme na dopad dopravy na životní prostředí, poznáváme práci policie, hasičů, záchranářů.

Květen -  Jsme součástí planety

Prohlubujeme lásku k domovu, upevňujeme vztahy k rodičům a prarodičům, vyrábíme dárky pro maminky, učíme se správně chovat ke svému i cizímu majetku, prohlubujeme zájem o historii města kde bydlím, seznamujeme se s pojmy: pevnina, ostrov, pouště, pralesy, světadíly, okolní svět, kultury a národnosti.

Červen - Těšíme se na prázdniny

Seznamujeme se s významem vody pro život člověka, o možném nebezpečí, poznáváme vše, co žije v rybníce a jeho okolí, prohlubujeme poznatky o životě v lese a poznáváme svět v zajetí, učíme se poznávat a chránit přírodu a vše živé kolem nás, loučíme se s kamarády – budoucími školáky a těšíme se na prázdniny.